Ordningsregler

Ordningsföreskrifter

Särtryck och revidering av ordningsföreskrifter i nyttjanderättsavtalet antaget av
årsmötet 2004 och kompletterat av årsmötet 2007.


• Odlingslotten ska vara färdigställd för odling senast 1 juni, om hinder för detta
   föreligger skall styrelsen underrättas
• Odlingslotten ska användas för växtodling, träd får ej odlas på lotten. Merparten av lotten skall vara odlad.
• Odlingslotten får inte bebyggas, endast mindre drivbänk, trädäck eller växthus av plast
   med en maximal yta av 6 kvm får uppföras, likaså inhägnader.
• Jord får inte forslas bort från området.
Odlingslotten ska hållas väl ansad och angränsande ytor (ex. gångar, diken och
   fri mark m.m. upp till 1,5 m från lotten) ska hållas klippta och ansade.
• Vid uppsägning av lotten ska lotten återlämnas grävd och befriad från ogräs
   samt inhägnader, drivbänkar m.m. som tillförts lotten ska vara nedmonterade
   och bortförda (om inte överenskommelse om övertagande har träffats med
   efterträdaren).
Växtavfall ska omhändertas på den egna lotten i enlighet med Sollentuna
   Kommuns författningssamling (Renhållningsstadgan §8)
• Oanvändbart avfall ska ovillkorligen föras bort av nyttjanderättshavaren (till t.ex.
   Hagbytippen under städdagar).
Jordförbättringsmedel, virke och bekämpningsmedel m.m. skall vara
  godkända för bär- och grönsaksodling för att få tillföras området.
      ○ Upplysningar kan hämtas från Miljö- Hälsa Sollentuna Kommun &
          Kemikalieinspektionen.
• Stämman 2002 beslutade att parasoll ska användas i stället för partytält.

Kom ihåg!

• Inom området gäller parkeringsförbud!
• Motorfordon skall parkeras på parkeringsplatsen vid norra sidan av
   Påtåkersvägen och får endast köras in på området för lossning/lastning och
   därefter omgående köras till parkeringsplatsen.
• Nyckel till bommen kan hämtas hos styrelsen.