Ordningsregler

Det finns inga regler utan undantag. Utom dessa.


Ordningsregler

Våra ordningsregler är fastställda av årsmötet. Senast revidering skedde inför årsmötet 2020 och fastställdes på årsmötena 2020 samt 2021.

 1. Odlingslotten ska vara färdigställd för odling senast 1 juni, om hinder för detta föreligger skall styrelsen underrättas.

 2. Odlingslotten ska användas för växtodling, träd får ej odlas på lotten.Invasiva växter får ej odlas på kolonilotten. Odlingen ska ske efter Sollentuna Kommuns grundläggande utgångspunkter för miljöhänsyn: 

  a) Utnyttja resurser effektivt och minimera användningen av ändliga resurser.

  b) Minimera spridningen av miljöskadliga ämnen.

  c) Värna om naturens mångfald.

 3. Varje lott om minst 70m2 får uppföra en byggnad om maximalt 6m2. Den medlem som uppför byggnad på sin lott behöver undersöka om byggnadslov behövs och isåfall ansöka om det från kommunen innan byggnation påbörjas. Byggnaden får ej användas för övernattning under någon del av året. Byggnaden ska dessutom utformas enligt följande:

  a) Byggnaden får uppta en area om maximalt 6m2 inklusive altan och taksprång.

  b) Byggnadens nockhöjd får vara maximalt 2.5m.

  c) Byggnaden ska ha fasad av trä eller utformas som ett växthus i tålig plast (kanalplast).

  d) Byggnaden i trä ska målas i mossgrön kulör eller faluröd. Detaljer såsom knutar, vindskivor etc. ska målas i samma färg som fasaden.

 4. Förekommer staket runt lotterna ska det vara högst 80cm höga. Definition enligt Sollentuna Kommun:

a) Staket: en avskärmande och lätt konstruktion bestående av minst 33% luft.

b) Stängsel: en genomskinlig avskärmning bestående av minst 80% luft.

5. Jord får inte forslas bort från området.

6. Odlingslotten ska hållas väl ansad och angränsande ytor (ex. gångar, diken och fri mark m.m. upp till 1,5 m från lotten) ska hållas klippta och ansade. Vid lottens gränser får invasiva växter ej planteras eller växa.

7. Vid uppsägning av lotten ska lotten återlämnas grävd och befriad från ogräs samt inhägnader, drivbänkar m.m. som tillförts lotten ska vara nedmonterade och bortförda (om inte överenskommelse om övertagande har träffats med efterträdaren).

8. Växtavfall ska omhändertas på den egna lotten i enlighet medSollentuna Kommuns författningssamling (Renhållningsstadgan §8)

9. Oanvändbart avfall ska ovillkorligen föras bort av nyttjanderättshavaren (till t.ex. Hagbytippen under städdagar).

10. Jordförbättringsmedel, virke och bekämpningsmedel m.m. skall vara godkända för bär- och grönsaksodling för att få tillföras området.

11. Partytält får ej användas på lotten, vill medlemmen ha solskydd ska parasoll användas istället.

12.Inom området gäller parkeringsförbud. Motorfordon skall parkeras på parkeringsplatsen vid norra sidan av Påtåkersvägen och får endast köras in på området för lossning/lastning och därefter omgående köras till parkeringsplatsen. Nyckel till bommen lånas av styrelsen.

13.Södersätra Koloniförening är ett rökfritt område och det är inte tillåtet att röka på eller utanför sin kolonilott.